آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه

انتشار شعله

آزمون تست انتشار شعله سیم و کابل یکی از اصول مهم در انتخاب سیم و کابل در نظر گرفتن خاصیت مقاوم در برابر انتشار شعله (Flame Retardant) می می باشد. این بدین معناست که عایق سیم و کابل مورد استفاده خاصیت خود خاموش شوندگی داشته باشند و در صورت مواجه با سانحه آتش سوزی و یا جرقه و اتصالی , سیم کشی ساختمان خود باعث گسترش و انتشار آتش نشود و زمانی که شعله از روی سیم و کابل برداشته شود در متراژ بسیار کمی آتش روی سیم کشی به خودی خود خاموش شود. • اندازه گیری مقاومت سیم و کابل در برابر انتشار شعله عمودی تحت شرایط آتش می باشد.

تست کشش

تست کشش آزمون تست کشش وازدیاد طول: یکی از آزمون‌های مخرب علم مواد است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک محوری تا حد شکست مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمون به‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت.به معنای دیگرتست کشش نیروی خوانده شده از دستگاه در هنگام پارگی تقسیم بر سطح مقطع به دست آمده است.

  • اندازه گیری مقاومت سیم و کابل در برابر انتشار شعله عمودی تحت شرایط آتش می باشد.

آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل

یکی از معیار هایی که در انتخاب سیم و کابل مناسب و با کیفیت قابل توجه است ; داشتن مقاومت اهمی متناسب با جریان عبوری هادی مورد استفاده با سایزهای مختلف می باشد. در صورتی که مقاومت اهمی بالاتر از حد مجاز بیان شده در استاندارد باشد هنگام عبور جریان از هادی حرارت سیم و کابل بسیار بالا رفته و توان تلفاتی نیز بالا میرود و این امر موجب می شود که سیستم مصرف کننده به توان مورد نیاز دست پیدا نکندو با راندمان کامل خود کار نکند و درنتیجه می توان موجب کاهش طول عمر مصرف کننده شود.

  • اندازه گیری مقاومت اهمی هر متر مس استفاده شده در سیم و کابل می باشد.

آزمون مقاومت عایقی

آزمون مقاومت عایقی هدف از انجام این آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی کابل در برابر عبور جریان و تحمل ولتاژ کاری بر اساس استاندارد IEC 60092-350 و IEC 60092-351 می باشد . • سیم و کابل های تولید شده در کارخانه سیل کیبل آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی را سپری کرده و این امر باعث بهبود کیفیت محصولات این شرکت شده است.

آزمون HOT SET

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری ازدیاد طول عایق و روکش کابل ها بر اثر یک کهنگی تسریعی می باشد که طبق استاندارد ISIRI 5525-507 اندازه گیری می شود.

آزمون گرمایشی ( کهنگی سیم و کابل در برابر دما)

هدف از انجام آزمون گرمایشی مشاهده عملکرد محصول پس از گذشت زمان در شرایط دمایی خاص و ثبت استقامت و ازدیاد طول سیم و کابل بعد از اعمال حرارت به عایق و روکش سیم و کابل مطابق با استاندارد مربوطه میباشد. یکی از اصول مهم در انتخاب سیم و کابل در نظر گرفتن خاصیت مقاوم در برابر گرمایش و طول عمر سیم و کابل می باشد.

آزمون های ولتاژ

طبق استاتدارد 1-1926 و 2-1926 یک نمونه از سیم یا کابل ، همان طور که تحویل داده شده ، باید در آب غوطه ور شود ، مشروط بر آن که سیم یا کابل فاقد لایه فلزی باشد . طول نمونه ، دمای آب و مدت زمان غوطه وری در آب مطابق جدول زیر تعیین شده است . سر رشته ها را بصورتی آماده کنید که حدود ۱۵ سانتیمتر از هادی ها بیرون باشد. ولتاژ باید به نوبت بین هر یک از رساناها و مابقی رساناها که به یکدیگر وصل شده اند و به لایه فلزی ( درصورت وجود ) یا آب اعمال شود ، سپس بین همه هادیها که به یکدیگر وصل شده اند و لایه فلزی یا آب (یک میله رسانای الکتریکی بایستی داخل آب قرار داده شود) اعمال می شود

آزمون تست انتشار شعله سیم و کابل

یکی از اصول مهم در انتخاب سیم و کابل در نظر گرفتن خاصیت مقاوم در برابر انتشار شعله (Flame Retardant) می می باشد. این بدین معناست که عایق سیم و کابل مورد استفاده خاصیت خود خاموش شوندگی داشته باشند و در صورت مواجه با سانحه آتش سوزی و یا جرقه و اتصالی , سیم کشی ساختمان خود باعث گسترش و انتشار آتش نشود و زمانی که شعله از روی سیم و کابل برداشته شود در متراژ بسیار کمی آتش روی سیم کشی به خودی خود خاموش شود.

  • اندازه گیری مقاومت سیم و کابل در برابر انتشار شعله عمودی تحت شرایط آتش می باشد.

تست کشش

آزمون تست کشش وازدیاد طول: یکی از آزمون‌های مخرب علم مواد است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک محوری تا حد شکست مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمون به‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت.به معنای دیگرتست کشش نیروی خوانده شده از دستگاه در هنگام پارگی تقسیم بر سطح مقطع به دست آمده است.

آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل

یکی از معیار هایی که در انتخاب سیم و کابل مناسب و با کیفیت قابل توجه است ; داشتن مقاومت اهمی متناسب با جریان عبوری هادی مورد استفاده با سایزهای مختلف می باشد. در صورتی که مقاومت اهمی بالاتر از حد مجاز بیان شده در استاندارد باشد هنگام عبور جریان از هادی حرارت سیم و کابل بسیار بالا رفته و توان تلفاتی نیز بالا میرود و این امر موجب می شود که سیستم مصرف کننده به توان مورد نیاز دست پیدا نکندو با راندمان کامل خود کار نکند و درنتیجه می توان موجب کاهش طول عمر مصرف کننده شود.

  • اندازه گیری مقاومت اهمی هر متر مس استفاده شده در سیم و کابل می باشد.

آزمون مقاومت عایقی

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی کابل در برابر عبور جریان و تحمل ولتاژ کاری بر اساس استاندارد IEC 60092-350 و IEC 60092-351 می باشد .

  • سیم و کابل های تولید شده در کارخانه سیل کیبل آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی را سپری کرده و این امر باعث بهبود کیفیت محصولات این شرکت شده است.

آزمون HOT SET

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری ازدیاد طول عایق و روکش کابل ها بر اثر یک کهنگی تسریعی می باشد که طبق استاندارد ISIRI 5525-507 اندازه گیری می شود.

آزمون گرمایشی ( کهنگی سیم و کابل در برابر دما)

هدف از انجام آزمون گرمایشی مشاهده عملکرد محصول پس از گذشت زمان در شرایط دمایی خاص و ثبت استقامت و ازدیاد طول سیم و کابل بعد از اعمال حرارت به عایق و روکش سیم و کابل مطابق با استاندارد مربوطه میباشد. یکی از اصول مهم در انتخاب سیم و کابل در نظر گرفتن خاصیت مقاوم در برابر گرمایش و طول عمر سیم و کابل می باشد.

.

آزمون های ولتاژ

طبق استاتدارد 1-1926 و 2-1926 یک نمونه از سیم یا کابل ، همان طور که تحویل داده شده ، باید در آب غوطه ور شود ، مشروط بر آن که سیم یا کابل فاقد لایه فلزی باشد . طول نمونه ، دمای آب و مدت زمان غوطه وری در آب مطابق جدول زیر تعیین شده است . سر رشته ها را بصورتی آماده کنید که حدود ۱۵ سانتیمتر از هادی ها بیرون باشد. ولتاژ باید به نوبت بین هر یک از رساناها و مابقی رساناها که به یکدیگر وصل شده اند و به لایه فلزی ( درصورت وجود ) یا آب اعمال شود ، سپس بین همه هادیها که به یکدیگر وصل شده اند و لایه فلزی یا آب (یک میله رسانای الکتریکی بایستی داخل آب قرار داده شود) اعمال می شود